uhy academy

Báo cáo tài chính hợp nhất

Kiến thức cơ bản để lập BTC, cung cấp những tình huống cụ thể về lập BCTC
Xem thêm

Mục tiêu khóa học

► Cung cấp cho người học những tình huống cụ thể của các quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất theo khung pháp lý kế toán hiện hành của Việt Nam (theo Thông tư 202/2014/TT-BTC).
► Giúp cho người học những kiến thức căn bản để thu thập và xử lý thông tin từ những nghiệp vụ liên quan đến lập BCTCHN ở mức căn bản 

BCTC hop nhat

Nội dung cơ bản của khóa học

Phần I - Tập đoàn và báo cáo tài chính hợp nhất

 • Hợp nhất kinh doanh.
 • Các vấn đề chung về báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Phương pháp giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu

Phần II - Lập báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm quyền kiểm soát thiết lập

 • Điều chỉnh giá ghi sổ của tài sản, nợ phải trả của công ty con theo giá hợp lý tại thời điểm mua
 • Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá hợp lý tại thời điểm mua
 • Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá hợp lý sau thời điểm mua

Phần III - Hạch toán giao dịch nội bộ tập đoàn

 • Phân loại giao dịch nội bộ tập đoàn.
 • Nguyên tắc kế toán các khoản giao dịch nội bộ.
 • Kế toán giao dịch thương mại nội bộ.
 • Kế toán giao dịch cung cấp tín dụng nội bộ.
 • Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ.
 • Kế toán các giao dịch nội bộ khác

Phần IV - Xử lý lợi ích cổ đông thiểu số

 • Bản chất.
 • Đánh giá (tại thời điểm quyền kiểm soát thiết và sau đó).
 • Trình bày

Phần V – Thảo luận bài tập tình huống

thông tin khóa học

thời lượng học

14 giờ

Ngôn ngữ

Tiếng việt

Giảng viên

Nguyễn Thị Phương Thảo

Học phí

2.500.000 vnđ/ học viên

Trở thành những học viên đầu tiên để nhận được nhận học phí ưu đãi

Đăng ký ngay